Koszyk Twój koszyk jest pusty ...
Strona główna » Regulamin
Promocje
Kontakt
  • KARKAS S.C. Jacek Nowaczyk, Krzysztof Nowaczyk, Paulina Nowaczyk
    NIP: 851-284-27-52
  • E-mail:sprzedaz@e-abazury.pl
  • Telefon504 231 997
  • Godziny działania sklepu6.00-14.00

Regulamin

  REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO   obowiązujący od 25.05.2018 
                   www.e-abazury.pl/www.e-abażury.pl
 
Rozdział 1
Przepisy ogólne
 
§ 1. 1. Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego e-abazury/e-abażury, działającego pod adresem www.e-abazury.pl/ www.e-abażury.pl, prowadzonego przez: KARKAS S.C. Jacek Nowaczyk, Krzysztof Nowaczyk, Paulina Nowaczyk, z siedzibą w Wołczkowie przy ul. Lipowej 128a, wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej, prowadzonej przez Wójta Gminy Dobra pod numerami 3557/2006 i 3558/2006 oraz Prezydenta Miasta Krakowa pod numerem 859/2006, nr NIP 851-284-27-52, nr Regon 812639794.
{               2.W rozumieniu niniejszego regulaminu użyte określenia oznaczają:
      1)Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Spółkę działający pod adresem www.e-abazury.pl/www.e-abażury.pl, sprzedający towary za pośrednictwem Internetu;
              2)Spółka – podmiot oznaczony w ust. 1 prowadzący niniejszy Sklep;
            3)Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
        4)Czas realizacji zamówienia – czas, w jakim Sklep skompletuje zamówienie i przekaże je przewoźnikowi realizującemu wybraną przez Klienta formę dostawy albo czas, w jakim Sklep skompletuje zamówienie i przygotuje je do odbioru w Punkcie Odbioru;
        5) Punkt Odbioru – punkt prowadzony przez Spółkę, w którym można odebrać zamówienie zrealizowane przez Sklep. Punkt Odbioru mieści się w Wołczkowie ul. Lipowa 128a.
              6)Klient - osoba fizyczna lub prawna dokonująca zakupów w Sklepie, posiadająca zarejestrowana konto klienta;
         7)Strona produktowa – podstrona w Sklepie, na której przedstawione są informacje na temat produktu;
           8)Koszyk – podstrona w Sklepie, która umożliwia ustalenie i modyfikację danych zamówienia takich jak w szczególności: ilość produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, sposób płatności;
             9)Nick – nazwa loginu Klienta niezbędna do rejestracji konta w Sklepie i późniejszego logowania się na to konto.
     10) Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej (np. zawarcia umowy) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 
Rozdział 2
Przyjmowanie i realizacja zamówień

 
§ 2. 1. Klientem Sklepu może być wyłącznie osoba prawna lub osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych.
2. Klient może składać zamówienia przez siedem dni w tygodniu i dwadzieścia cztery godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej Sklepu, to jest www.e-abazury.pl/www.e-abażury.pl.
      1)imienia i nazwiska Klienta lub nick Klienta;
      2)adresu e-mail Klienta;
      3)hasła do konta utworzonego w wyniku rejestracji.

5.       W Koszyku, Klient wskazuje:

      4)zamawiane produkty oraz ich ilość;
    5)adres, na jaki przedmiot zamówienia ma być dostarczony oraz dane niezbędne do wystawienia faktury;
       6)sposób dostawy;
       7)sposób płatności. 
§ 3. Klient może dokonywać zmian w zamówieniu aż do momentu wyboru polecenia „POTWIERDŹ ZAMÓWIENIE”. Zmiany mogą dotyczyć wyłącznie rezygnacji z całości bądź z części produktów składających się na zamówienie, zmiany w adresie dostawy, lub zmiany danych na fakturze.
 
Rozdział 3
Ceny produktów
 
§ 4. 1. Spółka zamieszcza informacje o produktach na stronie internetowej Sklepu i sprzedaje te produkty za pośrednictwem Internetu.
2. Ceny na stronie Sklepu zamieszczone przy produkcie:
       1)zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich;
       2)nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki.
3. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena produktu podana w Koszyku w chwili składania zamówienia przez Klienta na stronie Sklepu.
4. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia przedstawiana jest w Koszyku po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy przedmiotu zamówienia oraz formy płatności.
 
Rozdział 4
Formy płatności i rozpoczęcie realizacji zamówienia
 
§ 4. 1. W przypadku, gdy przedmiot zamówienia ma być dostarczony na terenie Polski zapłaty można dokonać:
1) przelewem bankowym na konto bankowe Spółki (przedpłata). W tym przypadku realizacja zamówienia nastąpi po zaksięgowaniu przez Sklep wpływu płatności Klienta na konto bankowe Spółki;
2) gotówką w przypadku dostarczenia zamówienia za pośrednictwem firmy kurierskiej (pobranie). W tym przypadku realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po zakończeniu przez Klienta procesu składania zamówienia na stronie internetowej Sklepu.
2. W przypadku, gdy przedmiot zamówienia ma być dostarczony poza granicami Polski zapłaty można dokonać wyłącznie w formie, o której mowa w ust. 1 pkt 1.
 
Rozdział 5
Czas realizacji zamówień
 
§ 5. 1. Spółka może zamieścić na Stronie produktowej informację o liczbie dni roboczych, w ciągu których nastąpi nadanie przesyłki z przedmiotem zamówienia lub dostarczenie jej do Punktu Odbioru.  Wskazana informacja to orientacyjny czas liczony od momentu rozpoczęcia realizacji zamówienia do chwili wysłania przedmiotu zamówienia do Klienta za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej albo do chwili dostarczenia przedmiotu zamówienia do odbioru w Punkcie Odbioru. Czas realizacji zamówienia jest podawany z uwzględnieniem terminu skompletowania wszystkich zamówionych produktów.
2. W przypadku, gdy na stronie produktowej obok produktu znajduje się klauzula „DOSTĘPNY” przybliżony (orientacyjny) czas realizacji zamówienia wynosi siedemdziesiąt dwie godziny od momentu rozpoczęcia realizacji zamówienia.
3. Na terenie Polski przedmiot zamówienia może być dostarczony za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej pod wskazany przez Klienta adres lub do Punktu Odbioru.
4. Poza terenem Polski przedmiot zamówienia jest dostarczany wyłącznie za pośrednictwem Poczty Polskiej albo firmy kurierskiej pod wskazany przez Klienta adres.
 
Rozdział 6
Warunki reklamacji
 
§ 6. 1. Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupów w Sklepie w zakresie działalności niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu dwóch lat od daty doręczenia mu przedmiotu zamówienia, o ile w terminie dwóch miesięcy od dnia, w którym stwierdził niezgodności dostarczonych produktów z umową (wadę), zawiadomi Spółkę o stwierdzonej niezgodności (wadzie).
2. Spółka najpóźniej w ciągu czternastu dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu.
3.    Warunkiem koniecznym, aby Spółka rozpatrzyła reklamację jest dostarczenie Spółce przez Klienta reklamowanego produktu lub produktów wraz z dowodem zakupu i opisem reklamacji.
4. W przypadku, gdy przedmiot zamówienia odbierany był przez Klienta w Punkcie Odbioru, reklamacje należy składać w tym Punkcie Odbioru.
5. W przypadku, gdy przedmiot zamówienia był dostarczany za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej, reklamacje należy odesłać na adres Spółki za pośrednictwem Poczty Polskiej (paczka ekonomiczna).
6. W przypadku uznania reklamacji za zasadną Spółka zwróci Klientowi udokumentowane koszty przesyłki przelewem na rachunek bankowy Klienta.
7. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Spółka doprowadzi reklamowany produkt go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Jeżeli wymiana nie będzie możliwa Spółka zwróci należność za reklamowany produkt najpóźniej w ciągu czternastu dni roboczych od daty rozpatrzenia reklamacji przelewem bankowym na konto bankowe Klienta.
 
Rozdział 7
Warunki gwarancji
 
§ 7. 1. Produkty sprzedawane przez Spółkę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta.
2. Jeżeli otrzymany towar jest wadliwy, Klient może skorzystać, według swojego wyboru, z uprawnień gwarancyjnych bezpośrednio u gwaranta we wskazany w dokumencie gwarancyjnym sposób lub z uprawnień przysługujących mu od sprzedawcy z tytułu niezgodności towaru z umową.
 
Rozdział 8
Odstąpienie od umowy
 
§ 8. 1. Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupów w Sklepie w zakresie działalności niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową może zwrócić bez podawania przyczyny w ciągu czternastu dni od otrzymania zrealizowanego zamówienia każdy zamówiony w Sklepie produkt.
2. Klient, o którym mowa w ust. 1, może skorzystać z możliwości odstąpienia od umowy, jeżeli w terminie czternastu dni od otrzymania przedmiotu zamówienia złoży pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz dokona zwrotu odebranych produktów w stanie niepogorszonym, ani nie noszącym śladów użytkowania.
3. Konsument ma obowiązek zwrócić towar niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
4. Klient, o którym mowa w ust. 1, może zwrócić przedmiot zamówienia w Punkcie Odbioru albo za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej.
5. Spółka dokonuje zwrotu należności za zwrócony towar (cena towaru oraz koszt dostawy) najpóźniej w ciągu czternastu dni roboczych na konto bankowe Klienta. Spółka dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
6. W przypadku odstąpienia od umowy spółka zobowiązany jest do zwrotu kosztów dostarczenia towaru (za transport od sprzedawcy do konsumenta). W takiej sytuacji sprzedawca zwraca jedynie koszty najtańszego zwykłego sposobu przesyłki dostępnego w swojej ofercie, bez względu na to, jaki środek transportu został wybrany w momencie składania zamówienia.
7. Konsument musi pokryć koszty bezpośrednio związane ze zwrotem towaru po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy, czyli odesłaniem rzeczy do sprzedawcy.


 
Rozdział 9
Dane osobowe
 
§ 9. 1. Składając zamówienie w Sklepie, zarejestrowany Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla celów realizacji umowy.
2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie zamówienia przez Sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
3. W przypadku wyrażenia przez Klienta dodatkowej zgody dane osobowe będą przetwarzane przez Spółkę w celu informowania Klienta o nowych towarach, promocjach i usługach dostępnych w Sklepie.
4. Administratorem danych osobowych Klienta jest KARKAS S.C. Jacek Nowaczyk, Krzysztof Nowaczyk, Paulina Nowaczyk.
5. Klienci Sklepu maja prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania ich usunięcia.
6. Klient ma prawo do bycia zapomnianym, a jego dane przechowywane są najkrócej jak to możliwe.
7. Dane osobowe są chronione zgodnie z zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 
Rozdział 10
Postanowienia końcowe
 
§ 10. 1. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a KARKAS S.C. Jacek Nowaczyk, Krzysztof Nowaczyk, Paulina Nowaczyk Wołczkowo ul. Lipowa 128a NIP 851-284-27-52.
2. Informacje o produktach zamieszczone na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
3. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres email wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
4. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za transakcje dokonane przez nieuprawnione osoby trzecie, które uzyskały dostęp do konta Klienta w wyniku niedochowania zasad ostrożności przez Klienta przy posługiwaniu się loginem i hasłem do konta w Sklepie.
5. Różnice pomiędzy wizualizacją produktu dostępnego w Sklepie wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, proporcje, itd.) nie mogą być podstawą reklamacji i zwrotu zakupionego produktu.
6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie Sklepu mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176 ze zm.) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271 ze zm.).
7. Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu Sklepu. Wszelkie zmiany Regulaminu Sklepu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Spółkę, nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia ich na stronie internetowej www.e-abazury.pl/ www.e-abażury.pl. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do Regulaminu Sklepu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.
8. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25.05.2018.
   
                               


    REGULAMIN SKLEPU                                                     INTERNETOWEGO                      

 www.e-abazury.pl/www.e-abażury.pl
 
Rozdział 1
Przepisy ogólne


§ 1. 1. Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego e-abazury/e-abażury, działającego pod adresem www.e-abazury.pl/ www.e-abażury.pl, prowadzonego przez: KARKAS S.C. Jacek Nowaczyk, Krzysztof Nowaczyk, Halina Nowaczyk, z siedzibą w Wołczkowie przy ul. Lipowej 128a, wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej, prowadzonej przez Wójta Gminy Dobra pod numerami 3557/2006 i 3558/2006 oraz Prezydenta Miasta Krakowa pod numerem 859/2006, nr NIP 851-284-27-52, nr Regon 812639794.
W rozumieniu niniejszego regulaminu użyte określenia oznaczają:

 
  1. W rozumieniu niniejszego regulaminu użyte określenia oznaczają:
       1) Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Spółkę działający pod adresem www.e-abazury.pl/ www.e-abażury.pl, sprzedający towary za pośrednictwem Internetu;
       2) Spółka – podmiot oznaczony w ust. 1 prowadzący niniejszy Sklep;
      3)Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
      4) Czas realizacji zamówienia – czas, w jakim Sklep skompletuje zamówienie i przekaże je przewoźnikowi realizującemu wybraną przez Klienta formę dostawy albo czas, w jakim Sklep skompletuje zamówienie i przygotuje je do odbioru w Punkcie Odbioru;
    5) Punkt Odbioru – punkt prowadzony przez Spółkę, w którym można odebrać zamówienie zrealizowane przez Sklep. Punkt Odbioru mieści się w Wołczkowie ul. Lipowa 128a.
    6) Klient - osoba fizyczna lub prawna dokonująca zakupów w Sklepie, posiadająca zarejestrowana konto klienta;
    7) Strona produktowa – podstrona w Sklepie, na której przedstawione są informacje na temat produktu;
    8) Koszyk – podstrona w Sklepie, która umożliwia ustalenie i modyfikację danych zamówienia takich jak w szczególności: ilość produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, sposób płatności;
   9) Nick – nazwa loginu Klienta niezbędna do rejestracji konta w Sklepie i późniejszego logowania się na to konto.
  
Rozdział 2
Przyjmowanie i realizacja zamówień
 
§ 2. 1. Klientem Sklepu może być wyłącznie osoba prawna lub osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych.
       2. Klient może składać zamówienia przez siedem dni w tygodniu i dwadzieścia cztery godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej Sklepu, to jest www.e-abazury.pl/www.e-abażury.pl.
       3. Klient po zarejestrowaniu i zalogowaniu się na stronie internetowej Sklepu składa zamówienie, wskazując na produkt, którym jest zainteresowany, przez wybór znajdującego się na Stronie produktowej polecenia „DODAJ DO KOSZYKA” lub „DO KOSZYKA”, a następnie wskazanie w Koszyku sposobu odbioru i płatności, oraz potwierdzenie zamówienia.
       4. Rejestracja Klienta na stronie internetowej www.e-abazury.pl/www.e-abażury.pl. wymaga wypełnienia formularza rejestracyjnego poprzez podanie danych indywidualizujących Klienta, to jest:
        1) imienia i nazwiska Klienta lub nick Klienta;
        2) adresu e-mail Klienta;
        3) hasła do konta utworzonego w wyniku rejestracji.
       5.  W Koszyku, Klient wskazuje:
        4) zamawiane produkty oraz ich ilość;
        5) adres, na jaki przedmiot zamówienia ma być dostarczony oraz dane niezbędne do wystawienia faktury;
        6) sposób dostawy;
        7) sposób płatności.
      6.  Klient składa zamówienie przez wybór polecenia „ZŁÓŻ ZAMÓWIENIE”.
      7.  Złożenie zamówienia stanowi złożenie przez Klienta Spółce oferty zawarcia umowy sprzedaży produktów będących przedmiotem zamówienia.
      8.  Po złożeniu zamówienia, Spółka przesyła na podany przez Klienta adres e-mail potwierdzenie rejestracji zamówienia. Potwierdzenie rejestracji zamówienia jest oświadczeniem Spółki o przyjęciu oferty, o której mowa w ust. 7.   
§ 3. Klient może dokonywać zmian w zamówieniu aż do momentu wyboru polecenia „POTWIERDŹ ZAMÓWIENIE”. Zmiany mogą dotyczyć wyłącznie rezygnacji z całości bądź z części produktów składających się na zamówienie, zmiany w adresie dostawy, lub zmiany danych na fakturze.
 
Rozdział 3
Ceny produktów
 
§ 4. 1. Spółka zamieszcza informacje o produktach na stronie internetowej Sklepu i sprzedaje te produkty za pośrednictwem Internetu.
2. Ceny na stronie Sklepu zamieszczone przy produkcie:
     1) zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich;
     2) nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki.3. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena produktu podana w Koszyku w chwili składania zamówienia przez Klienta na stronie Sklepu.
4. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia przedstawiana jest w Koszyku po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy przedmiotu zamówienia oraz formy płatności.
 
Rozdział 4
Formy płatności i rozpoczęcie realizacji zamówienia


§ 4. 1. W przypadku, gdy przedmiot zamówienia ma być dostarczony na terenie Polski zapłaty można dokonać:
1) przelewem bankowym na konto bankowe Spółki (przedpłata). W tym przypadku realizacja zamówienia nastąpi po zaksięgowaniu przez Sklep wpływu płatności Klienta na konto bankowe Spółki;
2) gotówką w przypadku dostarczenia zamówienia za pośrednictwem firmy kurierskiej (pobranie). W tym przypadku realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po zakończeniu przez Klienta procesu składania zamówienia na stronie internetowej Sklepu.
2. W przypadku, gdy przedmiot zamówienia ma być dostarczony poza granicami Polski zapłaty można dokonać wyłącznie w formie, o której mowa w ust. 1 pkt 1.
 
Rozdział 5
Czas realizacji zamówień


§ 5. 1. Spółka może zamieścić na Stronie produktowej informację o liczbie dni roboczych, w ciągu których nastąpi nadanie przesyłki z przedmiotem zamówienia lub dostarczenie jej do Punktu Odbioru.  Wskazana informacja to orientacyjny czas liczony od momentu rozpoczęcia realizacji zamówienia do chwili wysłania przedmiotu zamówienia do Klienta za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej albo do chwili dostarczenia przedmiotu zamówienia do odbioru w Punkcie Odbioru. Czas realizacji zamówienia jest podawany z uwzględnieniem terminu skompletowania wszystkich zamówionych produktów.
2. W przypadku, gdy na stronie produktowej obok produktu znajduje się klauzula „DOSTĘPNY” przybliżony (orientacyjny) czas realizacji zamówienia wynosi siedemdziesiąt dwie godziny od momentu rozpoczęcia realizacji zamówienia.
3. Na terenie Polski przedmiot zamówienia może być dostarczony za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej pod wskazany przez Klienta adres lub do Punktu Odbioru.
4. Poza terenem Polski przedmiot zamówienia jest dostarczany wyłącznie za pośrednictwem Poczty Polskiej albo firmy kurierskiej pod wskazany przez Klienta adres.
 
Rozdział 6
Warunki reklamacji


§ 6. 1. Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupów w Sklepie w zakresie działalności niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu dwóch lat od daty doręczenia mu przedmiotu zamówienia, o ile w terminie dwóch miesięcy od dnia, w którym stwierdził niezgodności dostarczonych produktów z umową (wadę), zawiadomi Spółkę o stwierdzonej niezgodności (wadzie).
2. Spółka najpóźniej w ciągu czternastu dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu.
3.    Warunkiem koniecznym, aby Spółka rozpatrzyła reklamację jest dostarczenie Spółce przez Klienta reklamowanego produktu lub produktów wraz z dowodem zakupu i opisem reklamacji.
4. W przypadku, gdy przedmiot zamówienia odbierany był przez Klienta w Punkcie Odbioru, reklamacje należy składać w tym Punkcie Odbioru.
5. W przypadku, gdy przedmiot zamówienia był dostarczany za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej, reklamacje należy odesłać na adres Spółki za pośrednictwem Poczty Polskiej (paczka ekonomiczna).
6. W przypadku uznania reklamacji za zasadną Spółka zwróci Klientowi udokumentowane koszty przesyłki przelewem na rachunek bankowy Klienta.
7. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Spółka doprowadzi reklamowany produkt go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Jeżeli wymiana nie będzie możliwa Spółka zwróci należność za reklamowany produkt najpóźniej w ciągu czternastu dni roboczych od daty rozpatrzenia reklamacji przelewem bankowym na konto bankowe Klienta.
 
Rozdział 7
Warunki gwarancji


§ 7. 1. Produkty sprzedawane przez Spółkę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta.
2. Jeżeli otrzymany towar jest wadliwy, Klient może skorzystać, według swojego wyboru, z uprawnień gwarancyjnych bezpośrednio u gwaranta we wskazany w dokumencie gwarancyjnym sposób lub z uprawnień przysługujących mu od sprzedawcy z tytułu niezgodności towaru z umową.
 
Rozdział 8
Odstąpienie od umowy


§ 8. 1. Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupów w Sklepie w zakresie działalności niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową może zwrócić bez podawania przyczyny w ciągu dziesięciu dni od otrzymania zrealizowanego zamówienia każdy zamówiony w Sklepie produkt.
2. Klient, o którym mowa w ust. 1, może skorzystać z możliwości odstąpienia od umowy, jeżeli w terminie dziesięciu dni od otrzymania przedmiotu zamówienia złoży pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz dokona zwrotu odebranych produktów w stanie niepogorszonym, ani nie noszącym śladów użytkowania.
3. Klient, o którym mowa w ust. 1, może zwrócić przedmiot zamówienia w Punkcie Odbioru albo za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej.
4. Spółka dokonuje zwrotu należności za zwrócony towar (cena towaru oraz koszt dostawy) najpóźniej w ciągu czternastu dni roboczych na konto bankowe Klienta. Spółka dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. 
 
Rozdział 9
Dane osobowe


§ 9. 1. Składając zamówienie w Sklepie, zarejestrowany Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla celów realizacji umowy.
2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie zamówienia przez Sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
3. W przypadku wyrażenia przez Klienta dodatkowej zgody dane osobowe będą przetwarzane przez Spółkę w celu informowania Klienta o nowych towarach, promocjach i usługach dostępnych w Sklepie.
4. Administratorem danych osobowych Klienta jest KARKAS S.C. Jacek Nowaczyk, Krzysztof Nowaczyk, Halina Nowaczyk.
5. Klienci Sklepu maja prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania ich usunięcia.
6. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
 
Rozdział 10
Postanowienia końcowe


§ 10. 1. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a KARKAS S.C. Jacek Nowaczyk, Krzysztof Nowaczyk, Halina Nowaczyk Wołczkowo ul. Lipowa 128a NIP 851-284-27-52.
2. Informacje o produktach zamieszczone na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
3. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres email wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
4. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za transakcje dokonane przez nieuprawnione osoby trzecie, które uzyskały dostęp do konta Klienta w wyniku niedochowania zasad ostrożności przez Klienta przy posługiwaniu się loginem i hasłem do konta w Sklepie.
5. Różnice pomiędzy wizualizacją produktu dostępnego w Sklepie wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, proporcje, itd.) nie mogą być podstawą reklamacji i zwrotu zakupionego produktu.
6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie Sklepu mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176 ze zm.) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271 ze zm.).
7. Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu Sklepu. Wszelkie zmiany Regulaminu Sklepu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Spółkę, nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia ich na stronie internetowej www.e-abazury.pl/ www.e-abażury.pl. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do Regulaminu Sklepu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.
8. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2013.
 
                 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO    
                   www.e-abazury.pl/www.e-abażury.pl
 
Rozdział 1
Przepisy ogólne
 
§ 1. 1. Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego e-abazury/e-abażury, działającego pod adresem www.e-abazury.pl/ www.e-abażury.pl, prowadzonego przez: KARKAS S.C. Jacek Nowaczyk, Krzysztof Nowaczyk, Halina Nowaczyk, z siedzibą w Wołczkowie przy ul. Lipowej 128a, wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej, prowadzonej przez Wójta Gminy Dobra pod numerami 3557/2006 i 3558/2006 oraz Prezydenta Miasta Krakowa pod numerem 859/2006, nr NIP 851-284-27-52, nr Regon 812639794.
{               2.W rozumieniu niniejszego regulaminu użyte określenia oznaczają:
      1)Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Spółkę działający pod adresem www.e-abazury.pl/www.e-abażury.pl, sprzedający towary za pośrednictwem Internetu;
              2)Spółka – podmiot oznaczony w ust. 1 prowadzący niniejszy Sklep;
            3)Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
        4)Czas realizacji zamówienia – czas, w jakim Sklep skompletuje zamówienie i przekaże je przewoźnikowi realizującemu wybraną przez Klienta formę dostawy albo czas, w jakim Sklep skompletuje zamówienie i przygotuje je do odbioru w Punkcie Odbioru;
        5) Punkt Odbioru – punkt prowadzony przez Spółkę, w którym można odebrać zamówienie zrealizowane przez Sklep. Punkt Odbioru mieści się w Wołczkowie ul. Lipowa 128a.
              6)Klient - osoba fizyczna lub prawna dokonująca zakupów w Sklepie, posiadająca zarejestrowana konto klienta;
         7)Strona produktowa – podstrona w Sklepie, na której przedstawione są informacje na temat produktu;
           8)Koszyk – podstrona w Sklepie, która umożliwia ustalenie i modyfikację danych zamówienia takich jak w szczególności: ilość produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, sposób płatności;
             9)Nick – nazwa loginu Klienta niezbędna do rejestracji konta w Sklepie i późniejszego logowania się na to konto.
     10) Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej (np. zawarcia umowy) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 
Rozdział 2
Przyjmowanie i realizacja zamówień
 
§ 2. 1. Klientem Sklepu może być wyłącznie osoba prawna lub osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych.
2. Klient może składać zamówienia przez siedem dni w tygodniu i dwadzieścia cztery godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej Sklepu, to jest www.e-abazury.pl/www.e-abażury.pl.
      1)imienia i nazwiska Klienta lub nick Klienta;
      2)adresu e-mail Klienta;
      3)hasła do konta utworzonego w wyniku rejestracji.

5.       W Koszyku, Klient wskazuje:

      4)zamawiane produkty oraz ich ilość;
    5)adres, na jaki przedmiot zamówienia ma być dostarczony oraz dane niezbędne do wystawienia faktury;
       6)sposób dostawy;
       7)sposób płatności.

 
§ 3. Klient może dokonywać zmian w zamówieniu aż do momentu wyboru polecenia „POTWIERDŹ ZAMÓWIENIE”. Zmiany mogą dotyczyć wyłącznie rezygnacji z całości bądź z części produktów składających się na zamówienie, zmiany w adresie dostawy, lub zmiany danych na fakturze.
 
Rozdział 3
Ceny produktów
 
§ 4. 1. Spółka zamieszcza informacje o produktach na stronie internetowej Sklepu i sprzedaje te produkty za pośrednictwem Internetu.
2. Ceny na stronie Sklepu zamieszczone przy produkcie:
       1)zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich;
       2)nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki.
3. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena produktu podana w Koszyku w chwili składania zamówienia przez Klienta na stronie Sklepu.
4. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia przedstawiana jest w Koszyku po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy przedmiotu zamówienia oraz formy płatności.
 
Rozdział 4
Formy płatności i rozpoczęcie realizacji zamówienia
 
§ 4. 1. W przypadku, gdy przedmiot zamówienia ma być dostarczony na terenie Polski zapłaty można dokonać:
1) przelewem bankowym na konto bankowe Spółki (przedpłata). W tym przypadku realizacja zamówienia nastąpi po zaksięgowaniu przez Sklep wpływu płatności Klienta na konto bankowe Spółki;
2) gotówką w przypadku dostarczenia zamówienia za pośrednictwem firmy kurierskiej (pobranie). W tym przypadku realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po zakończeniu przez Klienta procesu składania zamówienia na stronie internetowej Sklepu.
2. W przypadku, gdy przedmiot zamówienia ma być dostarczony poza granicami Polski zapłaty można dokonać wyłącznie w formie, o której mowa w ust. 1 pkt 1.
 
Rozdział 5
Czas realizacji zamówień
 
§ 5. 1. Spółka może zamieścić na Stronie produktowej informację o liczbie dni roboczych, w ciągu których nastąpi nadanie przesyłki z przedmiotem zamówienia lub dostarczenie jej do Punktu Odbioru.  Wskazana informacja to orientacyjny czas liczony od momentu rozpoczęcia realizacji zamówienia do chwili wysłania przedmiotu zamówienia do Klienta za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej albo do chwili dostarczenia przedmiotu zamówienia do odbioru w Punkcie Odbioru. Czas realizacji zamówienia jest podawany z uwzględnieniem terminu skompletowania wszystkich zamówionych produktów.
2. W przypadku, gdy na stronie produktowej obok produktu znajduje się klauzula „DOSTĘPNY” przybliżony (orientacyjny) czas realizacji zamówienia wynosi siedemdziesiąt dwie godziny od momentu rozpoczęcia realizacji zamówienia.
3. Na terenie Polski przedmiot zamówienia może być dostarczony za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej pod wskazany przez Klienta adres lub do Punktu Odbioru.
4. Poza terenem Polski przedmiot zamówienia jest dostarczany wyłącznie za pośrednictwem Poczty Polskiej albo firmy kurierskiej pod wskazany przez Klienta adres.
 
Rozdział 6
Warunki reklamacji
 
§ 6. 1. Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupów w Sklepie w zakresie działalności niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu dwóch lat od daty doręczenia mu przedmiotu zamówienia, o ile w terminie dwóch miesięcy od dnia, w którym stwierdził niezgodności dostarczonych produktów z umową (wadę), zawiadomi Spółkę o stwierdzonej niezgodności (wadzie).
2. Spółka najpóźniej w ciągu czternastu dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu.
3.    Warunkiem koniecznym, aby Spółka rozpatrzyła reklamację jest dostarczenie Spółce przez Klienta reklamowanego produktu lub produktów wraz z dowodem zakupu i opisem reklamacji.
4. W przypadku, gdy przedmiot zamówienia odbierany był przez Klienta w Punkcie Odbioru, reklamacje należy składać w tym Punkcie Odbioru.
5. W przypadku, gdy przedmiot zamówienia był dostarczany za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej, reklamacje należy odesłać na adres Spółki za pośrednictwem Poczty Polskiej (paczka ekonomiczna).
6. W przypadku uznania reklamacji za zasadną Spółka zwróci Klientowi udokumentowane koszty przesyłki przelewem na rachunek bankowy Klienta.
7. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Spółka doprowadzi reklamowany produkt go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Jeżeli wymiana nie będzie możliwa Spółka zwróci należność za reklamowany produkt najpóźniej w ciągu czternastu dni roboczych od daty rozpatrzenia reklamacji przelewem bankowym na konto bankowe Klienta.
 
Rozdział 7
Warunki gwarancji
 
§ 7. 1. Produkty sprzedawane przez Spółkę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta.
2. Jeżeli otrzymany towar jest wadliwy, Klient może skorzystać, według swojego wyboru, z uprawnień gwarancyjnych bezpośrednio u gwaranta we wskazany w dokumencie gwarancyjnym sposób lub z uprawnień przysługujących mu od sprzedawcy z tytułu niezgodności towaru z umową.
 
Rozdział 8
Odstąpienie od umowy
 
§ 8. 1. Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupów w Sklepie w zakresie działalności niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową może zwrócić bez podawania przyczyny w ciągu czternastu dni od otrzymania zrealizowanego zamówienia każdy zamówiony w Sklepie produkt.
2. Klient, o którym mowa w ust. 1, może skorzystać z możliwości odstąpienia od umowy, jeżeli w terminie czternastu dni od otrzymania przedmiotu zamówienia złoży pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz dokona zwrotu odebranych produktów w stanie niepogorszonym, ani nie noszącym śladów użytkowania.
3. Konsument ma obowiązek zwrócić towar niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
4. Klient, o którym mowa w ust. 1, może zwrócić przedmiot zamówienia w Punkcie Odbioru albo za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej.
5. Spółka dokonuje zwrotu należności za zwrócony towar (cena towaru oraz koszt dostawy) najpóźniej w ciągu czternastu dni roboczych na konto bankowe Klienta. Spółka dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
6. W przypadku odstąpienia od umowy spółka zobowiązany jest do zwrotu kosztów dostarczenia towaru (za transport od sprzedawcy do konsumenta). W takiej sytuacji sprzedawca zwraca jedynie koszty najtańszego zwykłego sposobu przesyłki dostępnego w swojej ofercie, bez względu na to, jaki środek transportu został wybrany w momencie składania zamówienia.
7. Konsument musi pokryć koszty bezpośrednio związane ze zwrotem towaru po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy, czyli odesłaniem rzeczy do sprzedawcy.


 
Rozdział 9
Dane osobowe
 
§ 9. 1. Składając zamówienie w Sklepie, zarejestrowany Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla celów realizacji umowy.
2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie zamówienia przez Sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
3. W przypadku wyrażenia przez Klienta dodatkowej zgody dane osobowe będą przetwarzane przez Spółkę w celu informowania Klienta o nowych towarach, promocjach i usługach dostępnych w Sklepie.
4. Administratorem danych osobowych Klienta jest KARKAS S.C. Jacek Nowaczyk, Krzysztof Nowaczyk, Halina Nowaczyk.
5. Klienci Sklepu maja prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania ich usunięcia.
6. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
 
Rozdział 10
Postanowienia końcowe
 
§ 10. 1. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a KARKAS S.C. Jacek Nowaczyk, Krzysztof Nowaczyk, Halina Nowaczyk Wołczkowo ul. Lipowa 128a NIP 851-284-27-52.
2. Informacje o produktach zamieszczone na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
3. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres email wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
4. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za transakcje dokonane przez nieuprawnione osoby trzecie, które uzyskały dostęp do konta Klienta w wyniku niedochowania zasad ostrożności przez Klienta przy posługiwaniu się loginem i hasłem do konta w Sklepie.
5. Różnice pomiędzy wizualizacją produktu dostępnego w Sklepie wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, proporcje, itd.) nie mogą być podstawą reklamacji i zwrotu zakupionego produktu.
6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie Sklepu mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176 ze zm.) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271 ze zm.).
7. Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu Sklepu. Wszelkie zmiany Regulaminu Sklepu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Spółkę, nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia ich na stronie internetowej www.e-abazury.pl/ www.e-abażury.pl. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do Regulaminu Sklepu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.
8. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25.12.2014.
   9. Od 01.02.2016 zmianie ulega nazwą spółki prowadzącej sklep z KARKAS S.C. Jacek Nowaczyk Krzysztof Nowaczyk Halina Nowaczyk na KARKAS S.C. Jacek Nowaczyk, Krzysztof Nowaczyk, Paulina Nowaczyk. Pozostałe dane pozostają bez zmian.

 


Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu